افسوس که بی فایده فرسوده شدیم
    وز داس سپهر سر نگون سوده شدیم
 دردا  و  ندامتا !  که  تا  چشم  زدیم
        نا بوده به کار خویش نا بوده شدیم

                                                   خیام